Dades del propietari del web:

 • Raó Social: ORLUM FOTOCAMPUS SL
 • NIF: B42718387
 • Adreça Postal: PLAÇA CÍVICA 5 – 08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
 • Adreça electrónica: orlum@orlum.cat
 • Telèfons: 606363824
 • Registre Mercantil: TOM: 47605, FOLI: 1, FULL: B-556852, INSCRIPCIÓ: 1ª
 • Objecte principal: Informació sobre serveis de fotografia

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’incorporaran al sistema de tractament del qual és titular ORLUM FOTOCAMPUS SL, amb NIF B42718387 i domicili social situat a PLAZA CIVICA N 5 – CAMPUS DE BELLATERRA 08193, BELLATERRA (BARCELONA), i que tot seguit s’enumeren les respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per als tractaments que ho requereixin, també us informem de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de les eventuals cessions i transferències internacionals que ORLUM FOTOCAMPUS SL té previst portar a terme:

Tractaments efectuats

Gestió de la pàgina web

 • Finalitat: tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
 • Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
 • Tipologia de dades: dades merament identificatives
 • Cessions:: no es preveuen
 • Transferències internacionals: no es preveuen
 • Elaboració de perfils: no es preveuen

Formulari web

 • Finalitat: atendre les vostres consultes i/o sol·licituds
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
 • Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
 • Tipologia de dades: dades merament identificatives
 • Cessions: cap
 • Transferències internacionals: no es preveuen
 • Elaboració de perfils: no es preveu

Gestió del compliment normatiu

 • Finalitat: gestió i tramitació de les obligacions i els deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat
 • Termini de conservació: les còpies dels documents es conserven fins que prescriguin les accions per reclamar-vos una possible responsabilitat
 • Base legitimadora: el compliment d’una llei
 • Tipologia de dades: dades merament identificatives
 • Cessions: les vostres dades es comunicaran, en cas necessari, als organismes i/o l’Administració pública competent en la matèria a fi de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, us informem que la base legitimadora de la cessió és complir les obligacions establertes en la normativa aplicable
 • Transferències internacionals: no es preveuen
 • Elaboració de perfils: no es preveu

Accions Comercials

 • Finalitat: captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
 • Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
 • Tipologia de dades: dades merament identificatives
 • Cessions: cap
 • Transferències internacionals: no es preveuen
 • Elaboració de perfils: no es preveu

Gestió de les reserves

 • Finalitat: registre i gestió de les reserves
 • Termini de conservació: 3 anys, en compliment de l’Ordre INT/1922/2003, de 3 de juliol, sobre llibres registre i comunicats d’entrada de viatgers en establiments d’hostaleria i altres d’anàlegs
 • Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
 • Tipologia de dades: dades merament identificatives
 • Cessions: les vostres dades es comunicaran, en cas necessari, a l’Agència Tributària, a bancs i caixes, a les forces i els cossos de seguretat i a les autoritats competents a fi i efecte de complir amb les obligacions administratives i de seguretat establertes en la normativa aplicable. A més, us informem que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
 • Transferències internacionals: no es preveuen
 • Elaboració de perfils: no es preveu

Drets dels interessats

ORLUM FOTOCAMPUS SL informa els usuaris que poden exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com de retirada del consentiment prestat, davant del responsable del tractament.

 • Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal concretes i sobre el tractament que se n’hagi fet o se’n faci, així com la informació disponible sobre
  l’origen d’aquestes dades i les comunicacions que se n’hagin fet o es prevegi fer-ne.
 • Dret de rectificació: és el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Aquest dret només es pot satisfer amb relació a aquella informació que es trobi sota el control de l’app; per exemple, es poden eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina i imatges o continguts web en què apareguin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes en origen pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, llevat del que estableixin el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de conservarles, dintre del termini i en la forma escaients.
 • Dret de portabilitat: és el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret d’oposició: és el dret que té l’usuari a exigir que ORLUM FOTOCAMPUS SL no tracti les seves dades de caràcter personal o que posi fi al tractament que en faci.

Per poder exercir qualsevol dels drets prèviament descrits, és necessari complir els requisits següents:

 • Cal presentar un escrit a l’adreça postal PLAZA CIVICA N 5 – CAMPUS DE BELLATERRA 08193, BELLATERRA (BARCELONA) (a l’atenció de ORLUM FOTOCAMPUS SL), o bé enviar-lo per correu
  electrònic a orlum@orlum.cat
 • L’escrit tramès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici dels drets ha de complir els requisits legals següents:
  • Nom i cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o de qualsevol altre document identificatiu. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, també s’haurà d’identificar pel mateix mitjà la persona que representi l’interessat, així com aportar el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI es pot substituir, sempre que s’acrediti la identitat, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud (exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret, es facilitarà a l’interessat tota la informació de què es disposi amb les seves dades de caràcter personal. Si l’interessat sol·licita informació d’un fitxer en concret, només se li proporcionarà la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer, no se li facilitarà en cap cas. Si ho sol·licita per telèfon, se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de la manera de fer-ho i de l’adreça a la qual ha d’enviar la sol·licitud. Mai no se li proporcionarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingueu coneixement o considereu que un fet pot suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

ORLUM FOTOCAMPUS SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de risc que acompanya els tractaments duts a terme i indicats en l’apartat de termes i condicions d’ús, de manera que se’n garanteixi la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat.